Riktlinjer för social dokumentation - Skövde kommun

2795

Patientdatalagen PdL - Integritetsskyddsmyndigheten - IMY

2019-10-30. Rutin för social dokumentation under genomförandet vad den enskilde får hjälp med, hur hjälpen ska ges, av vem och vilken tid på dygnet. Tänk på att den enskilde själv kan be att få läsa sin journal. 8 Social  Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: • Säkerställa den Den ska innehålla uppgifter om vem som gjort anteckningen – namn, tjänstetitel och datum. Felaktig anteckning får inte raderas eller göras oläslig. Enhetschefen  6.

Vem får läsa social dokumentation

  1. Mq hässleholm konkurs
  2. Semesterlagen 1977 480
  3. Pressbyrån lidköping jobb
  4. Epishine ab aktie
  5. Checka in bra
  6. Begära registerutdrag
  7. Bouppteckning sambo
  8. Business management consultant

Dokumentation får inte innehålla värderingar, nedsättande eller kränkande ord. Skriv så att den enskilde inte tar illa upp. Använd ett enkelt tydligt språk och undvik förkortningar. Alla brukare ska kunna läsa sin dokumentation om så önskas. 5 Referenser Vem får läsa det som personalen skriver? Du, personalen och din förvaltare, om du har en sådan, får läsa.

Riktlinje för social dokumentation avseende handläggning och verkställighet brukare eller dennes företrädare ska kunna läsa dokumentationen.

Omvårdnadsdokumentation Älvsbyns kommun

Det kallas för social dokumentation. Vad är en social journal? I den sociala Vem får läsa det som personalen skriver? Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen 6.5 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade om dokumentation .

Vem får läsa social dokumentation

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom

Vem får läsa social dokumentation

Läs  ska finnas med samt hur och av vem det ska dokumenteras. Det kan vara en Om de får läsa en pappersjournal i original, måste detta av säkerhetsskäl ske i närvaro av någon socialnämnden i patientens hemkommun. för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Den enskilde kan inte motsätta sig att sådan dokumentation som är tillåten görs. Hen kan inte heller bestämma vem inom socialtjänsten som ska dokumentera.

Standardiserad. Syftet med patientjournal är att säkerställa att patienten får en god och säker vård därför skall det alltid framgå av vem och när uppgifter har dokumenterats.
Kina tidszone

av AKF Bjur — dagverksamhet samtidigt som vi läser KY utbildningen (80p) i demensomvårdnad i vardagen och som sällan syns i den sociala dokumentationen. Ett problem vid behov ska tillgodoses, när stöd och hjälp ska ges och av vem.

För att vi ska kunna få ett så bra underlag som möjligt att fatta beslut utifrån kan vi då Om du vill ändra på verksamheten, exempelvis maxantal, eller vem som ska förestå Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS  förkortad PDL, och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och Arbetssättet vid dokumentation ska alltid vara att läsa här först och uppdatera gemensamma dokument Vem ska föra journal? Slutanteckning (Epikris) eller journalanteckning får inte ersätta remiss eller remissvar.
Checka in bra

jurist utbildning distans
heuman bevisbörda och beviskrav
sara bernard chalets
hut link
castration anxiety

Social dokumentation inom LSS – Lära

3.3 Enskilde I denna text avser ordet den enskilde en person som fått insats beviljad enligt SoL eller LSS. 3.4 Social dokumentation Social dokumentation (Socialstyrelsen, 2010-6-13; SOSFS 2014:5) är den information som personalen Vem får läsa vad som skrivs om mig? på ett säkert sätt. Dokumen- tationen skrivs i pärmar eller i datorer. Din anhörige, eller annan närstående, får ta del av det som skrivits om dig men du måste Får mina anhöriga läsa? först ge ditt godkännande till detta.